fbpx

Privacy verklaring Born4Jobs

Inleiding
Born4Jobs neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@born4jobs.nl.

Wie is Born4Jobs?
Born4Jobs is de besloten vennootschap Born4Jobs, the music, media & entertainment career company, kantoorhoudende te (1213AG) Hilversum aan Stadhouderslaan 31, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32054320. Wanneer Born4Jobs jouw persoonsgegevens verwerkt, is Born4Jobs de verwerkingsverantwoordelijke. Born4Jobs heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt Anca Beije bereiken via info@born4jobs.nl.

Hoe gebruikt Born4Jobs jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Born4Jobs persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Born4Jobs voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Born4Jobs worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Sollicitatie
Gegevens: Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Social media account, Browser, User ID, Telefoonnummer, Profielfoto
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Enige manier om doeleinde te bereiken
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, E-mailadres, Klikgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgt Born4Jobs jouw persoonsgegevens?
Born4Jobs heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat Born4Jobs gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: LinkedIn, Facebook, Indeed.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Born4Jobs over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Born4Jobs. Je kunt verzoeken dat Born4Jobs je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Born4Jobs te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Born4Jobs of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Born4Jobs te verkrijgen. Born4Jobs zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Born4Jobs je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Born4Jobs
Een verzoek kan verstuurd worden naar annelise@born4jobs.nl. Born4Jobs zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Born4Jobs een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Born4Jobs je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
• Verwerkers
• Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Born4Jobs
Het kan zijn dat Born4Jobs verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Born4Jobs ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Born4Jobs worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Born4Jobs worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kun je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Born4Jobs je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@born4jobs.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Born4Jobs jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@born4jobs.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.