fbpx

Algemene voorwaarden Born4Jobs BV

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Born4Jobs BV (hierna: “B4J”) en iedere wederpartij.
1.2 Onder ‘de wederpartij’ en ‘de opdrachtgever’ wordt verstaan: iedere (rechts-)persoon, en diens vertegenwoordiger en/of gemachtigde en/of erfgenaam en/of (rechts-)opvolger, die in het kader van een (nog af te sluiten) overeenkomst deze voorwaarden ontvangt en/of met
deze voorwaarden heeft ingestemd.
1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 De toepasselijkheid van eventueel door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Overeenkomst
2.1 Na ontvangst van de opdracht van de opdrachtgever stuurt B4J de opdrachtgever een opdrachtbevestiging, welke na ondertekening van kracht is.

3. Informatieverstrekking en zorgvuldigheid
3.1 De opdrachtgever verstrekt aan B4J tijdig alle benodigde gegevens voor de opdracht.
3.2 De opdrachtgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de kandidaat die door B4J is voorgedragen en de met deze voordracht verstrekte informatie. Dit houdt tevens in dat de opdrachtgever is gehouden aan B4J binnen 5 werkdagen nadat
kandidaat per mail is voorgesteld dan wel het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden daarvan verslag te doen.

4. Keuze kandidaat
4.1 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn/haar uiteindelijke keuze van de kandidaat.
4.2 De opdrachtgever en B4J zullen bij het aangaan en uitvoeren van de opdracht of overige overeenkomsten, in het bijzonder de overeenkomst tot werving en selectie of tot terbeschikkingstelling van medewerkers, uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen en mee laten wegen.
4.3 De opdrachtgever en B4J zullen geen verboden onderscheid maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero-, nonbinaire- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook.

5. Vergoeding
5.1 Er is door de opdrachtgever een bemiddelingsfee verschuldigd indien en zodra tussen opdrachtgever en kandidaat een arbeidsovereenkomst tot stand komt.
5.2 De bemiddelingsfee zal berekend worden op basis van de afspraak zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging.
5.3 Indien de opdrachtgever via B4J – op welke wijze dan ook – in contact is gekomen met een kandidaat (bijvoorbeeld doch niet uitsluitend doordat de kandidaat door B4J aan de opdrachtgever is voorgesteld) en de opdrachtgever, of een aan hem gelieerde derde, een arbeidsverhouding met de kandidaat aangaat binnen 12 maanden nadat het contact tot stand is gekomen, wordt de opdrachtgever geacht een opdracht tot werving en selectie als bedoeld in dit artikel te zijn aangegaan met B4J en is de opdrachtgever de bemiddelingsfee aan B4J verschuldigd.
5.4 Naast de verschuldigde fee kunnen eventuele andere voor de opdrachtgever gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
5.5 Ingeval uit een voorselectie meerdere kandidaten bij de opdrachtgever in dienst treden, is de opdrachtgever gehouden per aangenomen kandidaat de bemiddelingsfee te voldoen.
5.6 Partijen kunnen overeenkomen dat de geselecteerde kandidaat werkzaamheden en/of diensten gaat verrichten voor de opdrachtgever door middel van een uitzendovereenkomst via All about Flex uitzendorganisatie. Alsdan wordt de te betalen vergoeding voor de werving- en selectieopdracht niet separaat in rekening gebracht, maar wordt deze vergoeding verdisconteerd in het uurtarief dat All about Flex namens B4J bij de opdrachtgever in rekening zal brengen. Kandidaat kan na 1040 gewerkte uren zonder enige kosten in dienst treden van opdrachtgever. Voortijdige indiensttreding is  alleen mogelijk na een vooraf afgesproken restant fee. Alle uitzendkrachten vallen onder de NBBU.
5.7 Verlonen;
Het laten verlonen van een werknemer die door de opdrachtgever zelf is geworven en geselecteerd. Hierbij komt de werknemer in dienst van All About Flex en wordt per uur uitbetaald. De opdrachtgever zal over het uurloon van de medewerker, een toeslag betalen die in de plaatsingsbevestiging is overeengekomen.
5.8 Freelancen;
Een plaatsing kan ook tot stand komen door het werven en selecteren van een freelance kandidaat (ZZP’er). Freelancers kunnen worden uitgeleend aan de opdrachtgever op basis van een modelovereenkomst (door de Belastingdienst goedgekeurd) tussen B4J en de freelancers.
5.9 Adverteren;
Onder adverteren wordt verstaan het publiceren van een vacature op de website van B4J en allemediavacatures.nl. B4J maakt daarnaast een social media campagne voor de vacature en publiceert deze op haar social media kanalen.

6. Factureren
6.1 Aan de opdrachtgever wordt na ondertekening van de arbeidsovereenkomst met de kandidaat een factuur van 50% van de totale fee gestuurd.
6.2 Na succesvol doorlopen van de proeftijd wordt de tweede termijn van 50% gefactureerd, eventueel verminderd met een reeds gedane betaling voor startfee.
6.3 Uitzendopdrachten/Payrollopdrachten en freelancers worden op basis van daadwerkelijk gewerkte uren wekelijks danwel maandelijks gefactureerd.
6.4 Advertentieplaatsingen worden direct na plaatsing gefactureerd.
6.5 De facturen van B4J dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Bij niet tijdige volledige betaling van enig factuurbedrag is de opdrachtgever in verzuim. Dan is B4J gerechtigd het openstaande factuurbedrag te verhogen met de wettelijke (handels)rente, te
rekenen vanaf de vervaldag van de openstaande factuur of deel daarvan. Een aanmaning daartoe is niet vereist.
6.6 Alle bedragen zijn ex BTW.

7. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
7.1 Partijen verbinden zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.
7.2 Gegevens van kandidaten dienen door de opdrachtgever vertrouwelijk en met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven.

8. Aansprakelijkheid
8.1 De opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. B4J zal voorafgaande en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat de opdrachtgever niet van zijn onderzoeksplicht. B4J is daarom op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade in verband met het inzetten van kandidaten of medewerkers die niet blijken te voldoen aan de verwachtingen, dan wel als de opdrachtgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een arbeidsovereenkomst met de kandidaat is aangegaan.
8.2 B4J is op generlei wijze aansprakelijk voor schade of verliezen die de opdrachtgever of derden mochten lijden door nalatig of fout handelen van een kandidaat gedurende de selectieprocedure of na het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de betreffende kandidaat.
8.3 De opdrachtgever vrijwaart B4J tegen alle aanspraken van derden die direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van B4J samenhangen of zouden kunnen samenhangen.
8.4 Aansprakelijkheid van B4J voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, boetes, schade door verlies of beschadiging van gegevens of imagoschade, is in alle gevallen uitgesloten.
8.5 B4J is niet aansprakelijk indien een geplaatste advertentie niet het beoogd aantal kwalitatieve kandidaten oplevert.

9. Garantieregeling
9.1 Indien de arbeidsovereenkomst binnen de proeftijd wordt beëindigd zal B4J zonder extra kosten de zoekopdracht opnieuw opstarten.
9.2 Indien de arbeidsovereenkomst binnen twee maanden wordt beëindigd zal B4J tegen een korting van 50% op de afgesproken bemiddelingsvergoeding, mits de opdracht en voorwaarden gelijk zijn aan de initiële opdracht.
9.3 Uitzendkrachten kunnen volgens de regels van de NBBU worden opgezegd, klik hier voor de cao.
9.4 De opdrachtgever is een startfee verschuldigd indien B4J, na een gegeven opdracht, aantoonbare diensten heeft geleverd zoals het plaatsen van de vacature op haar website, posten op social media en/of daadwerkelijk geschikte kandidaten heeft voorgedragen waarna de opdracht wordt teruggetrokken.
9.5 De garantieregeling is van toepassing bij tijdige betaling van de factuur.

10. Privacy
10.1 In het kader van de opdracht of overige overeenkomsten vindt regelmatig uitwisseling van persoonsgegevens, met name van kandidaten en medewerkers, plaats. De opdrachtgever en B4J zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de relevante wet- en regelgeving. De opdrachtgever verlangt geen gegevens van B4J die B4J op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door B4J aan hem verstrekte gegevens.
10.2 De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan B4J alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en de eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende personen.
10.3 De opdrachtgever vrijwaart B4J tegen elke aanspraak van kandidaten, medewerkers, werknemers van de opdrachtgever of overige derden jegens B4J in verband met een schending door de opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door B4J gemaakte kosten.
10.4 B4J behoudt zich het recht voor logo’s van opdrachtgevers waarmee een samenwerking is aangegaan, te plaatsen op haar websites www.born4jobs.nl en www.allemediavacatures.nl tenzij opdrachtgever specifiek heeft aangegeven hier niet mee akkoord te gaan.

11. Slotbepaling
11.1 B4J behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra B4J de opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.
11.2 Op iedere rechtsverhouding tussen B4J en de opdrachtgever is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten tussen partijen, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijk rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van B4J, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.
11.3 Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht, de overige overeenkomsten en deze voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zo veel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
11.4 B4J is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen op grond van de opdracht, de overige overeenkomst en deze voorwaarden over te dragen aan een derde. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is het de opdrachtgever niet toegestaan om zijn rechten en verplichtingen op grond van de opdracht, de overige overeenkomst en deze voorwaarden over te dragen aan een derde.
11.5 Ingeval van bijzondere – voorziene of onvoorziene – omstandigheden, zoals ontwikkelingen in de wet- en regelgeving, is B4J gerechtigd de opdracht per direct aan te passen of te beëindigen. In dit geval die bijzondere omstandigheden redelijkerwijs niet van B4J gevergd kan worden de opdracht of overige overeenkomsten onder dezelfde voorwaarden te laten voortduren.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Gooi en Vechtstreek onder nummer 32054320.

Mei 2023