fbpx

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, advertenties en overige overeenkomsten van Born4Jobs B.V. voor zover één en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van payroll-/uitzendkrachten aan opdrachtgevers en/of de werving en selectie van kandidaten in opdracht van een opdrachtgever en/of het plaatsen van een vacature (advertentie) op de website van Born4Jobs. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen en gelden uitsluitend voor die opdracht.

Artikel 2 Begripsomschrijving: kandidaten, werknemers, opdrachten, introducties, exclusiviteit en plaatsingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Kandidaat: de door Born4Jobs op grond van een opdracht ten behoeve van de opdrachtgever geworven en geselecteerde natuurlijke persoon waarmee nog geen arbeidsverhouding tot stand is gekomen.

2. Werknemer of payroll- /uitzendkracht: die kandidaten waarmee een arbeidsverhouding tot stand is gekomen dan wel bij de opdrachtgever dan wel bij de payrollorganisatie.

3. Opdracht: de opdracht van de opdrachtgever aan Born4Jobs om als intermediair op te treden tussen kandidaat en opdrachtgever met het doel, dat tussen deze kandidaat en de opdrachtgever en/of payroll-/uitzendorganisatie een arbeidsverhouding tot stand komt. De opdrachtgever en Born4Jobs stellen per opdracht een schriftelijke ‘opdrachtbevestiging’ op, welke online dient te worden ondertekend voor aanvang opdracht. Onder een opdracht wordt ook verstaan de opdracht van de opdrachtgever aan Born4Jobs om een vacature op de website en social media kanalen van Born4Jobs en/of allemediavacatures te plaatsen conform de voorwaarden en prijzen van de advertentiepakketten van Born4Jobs (tariefkaart).

4. Einde opdracht: een opdracht eindigt op het moment dat de opdrachtgever de voorgestelde kandidaat accepteert of op het moment dat een der partijen (ná de in artikel 3 bedoelde termijn) de opdracht intrekt of opzegt, of op het moment dat de advertentietermijn is verstreken.

5. Introductie: de, vrijblijvende, introductie van een kandidaat door Born4Jobs bij de opdrachtgever zonder dat de opdrachtgever daartoe aan Born4Jobs een opdracht heeft verstrekt. Hierop is een afwijkende bemiddelingsfee van toepassing.

6. Exclusiviteit: de gehele werving & selectie wordt exclusief door Born4Jobs uitgevoerd waarbij geen ander bureau wordt ingeschakeld danwel eigen werving wordt gestart, tevens geldend voor eventueel geschikte kandidaten die de opdrachtgever direct benaderen of uit het netwerk komen van de opdrachtgever zelf.

7. Plaatsing: er is sprake van een plaatsing op het moment dat de opdrachtgever voor zichzelf, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook overeenkomt met de door Born4Jobs aangeboden kandidaat. De opdrachtgever ontvangt hiertoe een schriftelijke aannamebevestiging welke integraal onderdeel uitmaakt van de eerder getekende opdrachtbevestiging.

Artikel 3 Diensten en opdrachten
Born4Jobs kent een aantal verschillende diensten en/of opdrachten:

1. Executive search op basis van exclusiviteit;
onder Executive Search wordt verstaan de werving en selectie van een senior professional met een bruto jaarsalaris vanaf €80.000. Een Executive Search opdracht geschiedt uitsluitend op exclusieve basis (zie artikel 2 lid 7) en is inclusief een startfee van €1.500 voor de vergoeding van wervingsinspanningen zoals advertentiegelden en manuren (artikel 8 lid 5). Bij succesvolle plaatsing, zal de opdrachtgever een werving & selectie fee over het bruto fulltime jaarsalaris verschuldigd zijn waarvan de reeds gefactureerde fee van aanvang zal worden afgetrokken.

2.Werving & selectie op basis van no cure no pay;
het op grond van door opdrachtgever verstrekte gegevens zoeken en benaderen van geschikte kandidaten voor een bij de opdrachtgever te vervullen vacature, dan wel voor bij de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden / diensten anders dan door terbeschikkingstelling van een payroll/uitzendkracht. De kosten die in rekening worden gebracht zijn de advertentiekosten conform de tariefkaart gecombineerde advertentie Born4Jobs en Allemediavacatures.nl. Bij een succesvolle plaatsing, zal de opdrachtgever een werving & selectie fee over het bruto fulltime jaarsalaris verschuldigd zijn waarvan de reeds gefactureerde advertentiekosten van aanvang zal worden afgetrokken.

3. Werving & selectie op basis van exclusiviteit;
idem als in lid 2 echter geldt hier een andere, veelal lagere fee, welke vooraf wordt afgesproken met opdrachtgever. De fee is inclusief een startfee van €1.500 voor de vergoeding van wervingsinspanningen zoals advertentiegelden en manuren (artikel 8 lid 5).

4. Uitzenden
het op grond van door opdrachtgever verstrekte gegevens zoeken en benaderen van geschikte kandidaten voor een bij de opdrachtgever te vervullen vacature, dan wel voor bij de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden / diensten op basis van een uitzendovereenkomst. Slechts bij een succesvolle plaatsing, zal de opdrachtgever over het uurloon van de kandidaat, een toeslag betalen die in de plaatsingsbevestiging is overeengekomen.

Na 520 gewerkte uren is het mogelijk om een uitzendkracht van Born4Jobs rechtstreeks een arbeidscontract aan te bieden. In dit geval is de opdrachtgever aan Born4Jobs een vergoeding verschuldigd:

  • Na een uitzendperiode van 520 tot 780 gewerkte uren: 15% van het laatst geldende uurtarief over
    1040 uur minus de reeds gewerkte uren.
  • Na een uitzendperiode van 780 tot 1040 gewerkte uren: 10% van het laatst geldende uurtarief
    over 1040 uur minus de reeds gewerkte uren.
  • Na uitzendperiode van 1040 gewerkte uren: geen vergoeding verschuldigd.

5. Verlonen;
Het laten verlonen van een werknemer die door de opdrachtgever zelf is geworven en geselecteerd. De werknemer komt in dienst van de verloning organisatie en wordt per uur uitbetaald. De opdrachtgever zal over het uurloon van de medewerker, een toeslag betalen die in de plaatsingsbevestiging is overeengekomen. Born4Jobs Uitzenden & Payrollen werkt volgens de richtlijnen van de algemeen verbonden verklaarde ABU cao. Deze vind je hier.

6. Freelancen;
Een plaatsing kan ook tot stand komen door het werven en selecteren van een freelance kandidaat (ZZP’er). Freelancers kunnen worden uitgeleend aan de opdrachtgever op basis van een modelovereenkomst tussen Born4Jobs en de freelancers, of op basis van payrolling (zie lid 5). Vooraf wordt een periode afgesproken waarin alle partijen zich kunnen vinden. Met wederzijds goedkeuren kan deze termijn worden verlengd. Het is de opdrachtgever zonder toestemming van Born4Jobs niet toegestaan om gedurende één jaar na het eindigen van een opdracht, met de freelancers rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of hem/haar direct of indirect te werk te stellen.

7. Adverteren;
Onder adverteren wordt verstaan het publiceren van een vacature op de website van Born4Jobs en eventueel allemediavacatures.nl. Born4Jobs maakt daarnaast een social media campagne voor de vacature en publiceert dit op haar social media kanalen, te weten; Facebook, LinkedIn (bedrijfspagina plus diverse gerichte LinkedIn groepen), Twitter en Instagram. De normale termijn voor het online zetten van een betaalde advertentie is 2 weken.

Artikel 4 Benodigde gegevens en verplichting Born4Jobs
De opdrachtgever verstrekt ten behoeve van een opdracht aan Born4Jobs alle benodigde gegevens die nodig zijn voor de opdracht. Born4Jobs streeft ernaar om op een zo kort mogelijke termijn nadat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord heeft ondertekend, naar beste kunnen en op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, tenminste drie kandidaten te selecteren die voldoen aan de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever.

Artikel 5 Geheimhouding en vertrouwelijkheid
Born4Jobs verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn. Gegevens van kandidaten dienen door de opdrachtgever vertrouwelijk en met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven.

Artikel 6 Non-discriminatie
Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie werkzaamheden van Born4Jobs, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
1. Born4Jobs is niet aansprakelijk indien de advertentie niet het beoogd aantal kwalitatieve kandidaten oplevert.
2. Born4Jobs is niet aansprakelijk indien de werknemer niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten van Born4Jobs en in strijd is met het bepaalde in artikel 4.
3. Born4Jobs kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen – waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door Born4Jobs aangeboden werknemer met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.
4. Born4Jobs heeft de intentie om iedere opdracht succesvol te vervullen maar Born4Jobs heeft ter zake daarvan uitsluitend een inspanningsverplichting. Born4Jobs is derhalve niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade(n), in de ruimste zin des woords, indien een opdracht niet vervuld kan worden en is in dat kader geen vergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd.
5. Born4Jobs is evenmin aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade(n), in de ruimste zin des woords, indien een door Born4Jobs in het kader van een opdracht of introductie aangeboden kandidaat besluit geen arbeidsverhouding met de opdrachtgever aan te gaan of besluit een met de opdrachtgever aangegane arbeidsverhouding (voortijdig) te beëindigen.
6. Elke eventuele aansprakelijkheid van Born4Jobs is beperkt tot de directe schade van de opdrachtgever en tot maximaal de in verband met de opdracht of introductie aan de
opdrachtgever in rekening gebrachte of te brengen bemiddelingsvergoeding. Het door Born4Jobs in geval van aansprakelijkheid maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.

Artikel 8 Vergoeding werving & selectie
1. Voor iedere plaatsing is de opdrachtgever een bemiddelingsvergoeding/fee aan Born4Jobs verschuldigd ter grootte van het in de ‘opdrachtbevestiging’ vermelde bedrag of percentage over het overeengekomen fulltime bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en eventuele vaste bonussen). Tenzij anders overeengekomen, wordt de bemiddelingsvergoeding in twee termijnen gefactureerd. De eerste termijn bij aanvang dienstverband, de tweede en laatste termijn na een maand.
2. Eventuele externe kosten voor werving (onder andere advertentiekosten) zullen apart door Born4Jobs aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht en maken derhalve geen onderdeel uit van de bemiddelingsvergoeding. De hoogte van de wervingskosten worden vooraf met de opdrachtgever besproken.
3. De bemiddelingsvergoeding/fee is, bij exclusiviteit, altijd inclusief de startfee.
4. De opdrachtgever is de bemiddelingsvergoeding niet verschuldigd indien Born4Jobs er niet in is geslaagd een geschikte kandidaat te selecteren (no cure no pay). Eventuele, vooraf overeengekomen wervingskosten (lid 2) zijn te allen tijde wel verschuldigd.
5. De opdrachtgever is een startfee verschuldigd indien Born4Jobs, na een getekende exclusieve opdrachtbevestiging, aantoonbare diensten heeft geleverd zoals het plaatsen van de vacature op haar website, posten op social media en/of daadwerkelijk geschikte kandidaten heeft voorgedragen waarna de opdracht wordt teruggetrokken (artikel 2 lid 4).
6. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 zal Born4Jobs, indien de werknemer binnen de termijn van de proeftijd van de arbeidsverhouding uit eigen beweging de arbeidsverhouding beëindigt of indien binnen deze termijn aantoonbaar blijkt dat de werknemer niet geschikt is voor de beoogde functie, zich inspannen een vervangende werknemer te werven en selecteren, zonder dat de opdrachtgever daarvoor een extra bemiddelingsvergoeding verschuldigd is. De oorspronkelijke fee zal voor de tweede termijn facturering worden her-berekend op basis van het overeengekomen salaris met de nieuwe werknemer. De wervingskosten of startfee, de in lid 2 en 3 bedoelde
aanvullende kosten, zullen wel verschuldigd zijn. In alle andere gevallen waarin de arbeidsverhouding tijdens of na voornoemde termijn van de proeftijd eindigt, blijft de
opdrachtgever de in lid 1 bedoelde bemiddelingsvergoeding onverminderd verschuldigd.
7. Wanneer werknemer binnen één maand, de wettelijke proeftijd, uit eigen beweging de arbeidsverhouding beëindigt zal Born4Jobs een vervangende werknemer werven en selecteren zonder (extra) kosten.
8. Wanneer werknemer na één en tot drie maanden uit eigen beweging de arbeidsverhouding beëindigt zal Born4Jobs een vervangende werknemer werven en selecteren tegen een korting van 50% op de afgesproken bemiddelingsvergoeding, mits de opdracht en voorwaarden gelijk zijn aan de initiële opdracht.

 

Artikel 9 Vergoeding overige diensten
1. Voor iedere plaatsing van een payroll- of uitzendkracht zal de opdrachtgever wekelijks, op basis van de door de tekeningsbevoegde manager bij de opdrachtgever goedgekeurde urenbriefje, gefactureerd worden voor de daadwerkelijk gewerkte uren van de payroll- of uitzendkracht. De uren worden gefactureerd op basis van het afgesproken uurtarief (uurloon x omrekenfactor). Ook zullen reiskosten (waaronder woon-werkverkeer) en overige declaraties worden gefactureerd indien de vergoeding van deze kosten vooraf zijn overeengekomen en door de opdrachtgever zijn goedgekeurd.
2. Advertentiekosten zullen direct, bij plaatsing, worden gefactureerd aan de opdrachtgever.
3. Op basis van de door de freelancer aangeleverde urenverantwoording, zal de opdrachtgever, meestal maandelijks, worden gefactureerd voor de daadwerkelijk gewerkte uren van de freelancer tegen het vooraf afgesproken uurtarief (uurtarief freelancer plus opslag). Ook zullen reiskosten (waaronder woon-werkverkeer) en overige declaraties worden gefactureerd indien de vergoeding van deze kosten vooraf zijn overeengekomen en door de opdrachtgever zijn goedgekeurd.
4. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
5. De tarieven van de diensten zijn hier in te zien.

Artikel 10 Betaling
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden om de facturen van Born4Jobs te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het nog openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.
3. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van niet tijdig betaalde betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van € 250,– per vordering), tenzij Born4Jobs aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt.
4. Bij uitzend- of payrollopdrachten geldt: Wanneer de opdrachtgever een betalingstermijn hanteert van 15 dagen of langer is Born4Jobs genoodzaakt de standaard omrekenfactor met 0,01 te verhogen. Bij een betalingstermijn van 45 dagen of langer wordt de standaard omrekenfactor met 0,02 verhoogd. Bij een betalingstermijn van 60 dagen of langer wordt de standaard omrekenfactor met 0,03 verhoogd.

 Artikel 11 Concurrentie en schadeloosstelling
1. Het is de opdrachtgever zonder toestemming van Born4Jobs niet toegestaan om gedurende één jaar na het eindigen van een opdracht, of gedurende één jaar na de (vrijblijvende) introductie van een werknemer, welke door Born4Jobs is voorgesteld en in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen.
2. Indien de opdrachtgever het in lid 1 genoemde verbod overtreedt is hij met onmiddellijke ingang een schadeloosstelling aan Born4Jobs verschuldigd ter grootte van de in artikel 8 bedoelde bemiddelingsvergoeding.

Artikel 12 Gebruik gegevens
Born4Jobs behoudt zich het recht voor logo’s van opdrachtgevers waarmee een samenwerking is aangegaan, te plaatsen op haar websites www.born4jobs.nl en  www.allemediavacatures.nl tenzij opdrachtgever specifiek heeft aangegeven hier niet mee akkoord te gaan.

Artikel 13 Aansprakelijkheid Opdrachtgever
1. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de keuze van een kandidaat.
2. De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden niet of ondeugdelijk nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit
voortvloeiende schade van Born4Jobs (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient Born4Jobs zonodig terzake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat Born4Jobs eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

Artikel 14 Toepasselijk recht en (gedeeltelijke) (ver)nietig(baar)heid voorwaarden
1. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
2. Op deze voorwaarden en alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Geschillen
Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van Born4Jobs is gevestigd.