Parttime Freelance Projectleider Hilversum (16-24 u/wk)

Parttime Freelance Projectleider Hilversum (16-24 u/wk)

In de buurt van Eemnes
 
Voor de Gemeente Hilversum zijn wij op zoek naar een freelance Projectleider.
 
De gemeente Hilversum als werkgever
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. Zij zoeken actief de dialoog op met inwoners en partners en helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werkt de Gemeente Hilversum aan een zelfredzame samenleving die steeds sneller verandert en waar verwacht wordt dat men effectief en tijdig kan inspringen op nieuwe eisen en wensen.
 
Hiervoor is een netwerkorganisatie gebouwd, daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is blijven ontwikkelen zodat zij nu, maar ook in de toekomst, zijn toegerust voor de (nieuwe) taken waar zij als gemeente voor staan.
 
De opdracht
Met de komst van de Omgevingswet zullen ook een aantal landelijke systemen vervangen worden in het systeem landschap van de gemeente; het gaat hierbij onder andere om het OLO (Omgevingsloket Online). Dit landelijke loket zal  worden vervangen door het omgevingsloket. Samen met een aantal andere voorzieningen maakt dit nieuwe loket onderdeel uit van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Om goed te kunnen aansluiten op dit nieuwe stelsel (en dus ook het nieuwe loket) zal de gemeente haar VTH-systeem moeten aanpassen. Het door de gemeente gebruikte systeem is Key2Vergunningen (Suite4Omgevingsdiensten) van Centric. Om met dit pakket goed te kunnen aansluiten biedt Centric een update aan naar haar nieuwe oplossing Portaal Leefomgeving . Met deze update kan de gemeente gebruik gaan maken van het DSO.
 
Door de business is besloten de volgende route te lopen: Iedereen werkt volledig in portaal Leefomgeving en alle VTH porcessen worden opnieuw ingericht. Er wordt geen gebruik gemaakt van Key2Vergunningen.
In deze variant wordt er maximaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het DSO. Het project beoogt een zo volledig mogelijke aansluiting van het VTH keten aan het portaal leefomgeving, inclusief inrichting van de processen in het portaal en de opleiding van de medewerkers zodat zij kunnen werken in het portaal. Uitfasering van key2Vergunningen zoals we dit nu kennen.
 
Taken gemeente:
 • De gemeente moet bepaald hebben welke wijzigingen die van toepassing zijn op de processen en brieven van de organisatie en welke processen er al met portaal Leefomgeving ondersteunt moeten worden.
 • OmgevingswetSet op basis van Zaaktypecatalogus op https://omgevingswet.wiki moet vergeleken zijn met de eigen processen in de organisatie.
 • Bepaald moet zijn of er nog Wabo-processen afgehandeld moeten worden met portaal Leefomgeving.
 • Geografische informatie inrichten.
 • Werking van de STAM-koppeling uit te proberen.
 • De verschillende koppelingen (Basisregistraties, Zaken-DMS) dienen getest te worden; proef en definitief.
 • Er dient historische zaakinformatie overgezet te worden in portaal Leefomgeving (proef en definitief).
 • Gebruikers volgen een (online) training Portaal Leefomgeving.
   
Vereisten / knock-outcriteria
 1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.
 2. Aantoonbare werkervaring als projectleider migratie trajecten.
Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van bedrijfskunde of bestuurskunde (20 punten)
 • Een afgeronde opleiding op het gebied van projectmanagement (bijvoorbeeld Prince2) (15 punten)
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectmanager (35 punten)
 • Aantoonbare werkervaring op het gebied van DSO (10 punten)
 • Aantoonbare werkervaring op het gebied van VTH (10 punten)
 • Aantoonbare werkervaring met het herinrichten van processen (10 punten)
Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.
 
Competenties
 • Verantwoordelijkheid (actie ondernemen)
 • Oordeelsvorming (afwegen)
 • Regisseren (afstemmen en deelproject leiden)
 • Samenwerken
 • Resultaatgericht (formuleert resultaten).
 
Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
De Gemeente beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.
 
Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de De Gemeente worden voorgelegd
De Gemeente beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen”.
De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de De Gemeente voor verdere beoordeling.
 
Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.
Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.
De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.
 
Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.
 
De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 25 maart 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 24 maart 2020 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Zij vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Reageer voor donderdag 19 maart 2020. Vragen? Bel of mail even met Anca bij Born4Jobs: 0356310231.
 
← naar alle vacatures